przeczytaj nasz

Regulamin Gabinetu

shape

§1

1. Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej EstetiQ  dalej zwany „Salonem” ze stroną internetową www.estetiq.waw.pl oraz siedzibą w Warszawie. Godziny otwarcia Salonu: od poniedziałku do piątku:  9:00 – 19:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Salon jest nieczynny.

2. Salon oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, bonów prezentowych, pakietów zabiegowych i innych usług uwzględnionych w aktualnej ofercie.

§2

      OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klienci Salonu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień i stosowania się do zaleceń personelu. Skorzystanie z oferty Salonu i podpisanie karty klienta oznacza akceptację regulaminu. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

2. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia Klienta, przebyte choroby, czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych. Klient zobowiązany jest poinformować pracownika Salonu o wszelkich chorobach, stanach zapalanych w fazie ostrej, HIV, przebytej żółtaczce, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu. Każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni od poprzedniej wizyty, klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.

3. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.

4. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń po zabiegowych zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu.

5. Klient ma obowiązek poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

6. Zakup usługi w Salonie jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

7. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

     §3

        OBOWIĄZKI SALONU

1. Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.

2. Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą.

3. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu i maseczce.

4. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach niebezpiecznych.

5. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są sterylizacji w autoklawie. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

6. Pracownicy zakładu kosmetycznego utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń.

7. Pracownicy z sączącymi się zmianami oraz skaleczeniami na rękach niedającymi się właściwie zabezpieczyć są wyłączeni od świadczenia usług kosmetycznych do czasu wyleczenia.

8. Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia klientów salonu.

 §4  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SALONU

1. Niezastosowanie się Klienta do wymagań regulaminu, w tym w szczególności niepoinformowanie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania z usług Salonu, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu za ewentualne powikłania po przeprowadzonym zabiegu.

2. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej.

§5

OFERTA SALONU

1. Ceny wskazane w cenniku i na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, w szczególności w zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie udzielonego rabatu.

2.W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.

3. Promocje i rabaty udzielane przez Salon nie podlegają łączeniu.

4. Za usługi świadczone w Salonie płatności można dokonywać gotówką.

5. Salon oferuje pakiety zabiegowe. Zabiegi i usługi sprzedawane w pakiecie mogą być objęte rabatem. Warunkiem otrzymania rabatu w przypadku pakietu usług jest zrealizowanie pełnego zamówionego pakietu usług. Jeżeli klient rezygnuje z serii zabiegów, zobowiązany jest do zwrotu udzielonego rabatu (uregulowania płatności według ceny regularnej z cennika). Płatność za zakupione pakiety nie podlega zwrotowi. Jeśli klient rezygnuje z kontynuacji zabiegów z pakietu, a pozostały mu niewykorzystane środki finansowe, ma prawo wykorzystać je na inne zabiegi dostępne w salonie po uzgodnieniu z pracownikami salonu.

6.Zakupione usługi i towary nie podlegają zwrotowi.

 §6

 BONY UPOMINKOWE

1. Zasady sprzedaży bonów upominkowych.

  1.1. Bony Upominkowe są wydawane w formie eleganckiego zaproszenia imiennego, zapakowanego w kopertę, dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę lub dotyczyć konkretnej, wymienionej na bonie usługi.

  1.2. Bony można nabyć w Salonie. Nabycie bonów w Salonie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami

  1.3. Bony można również zakupić składając zamówienie drogą mailową: estetiq@poczta.fm

2. Zasady korzystania z bonów upominkowych

  2.1   Bony upominkowe na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty Salonu, za wyjątkiem zabiegów wykonywanych przez lekarza.

  2.2   Bony upominkowe kwotowe uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych zabiegów, prócz zabiegów wykonywanych przez lekarza. Można nimi płacić za wszystkie usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej.

  2.3   Bony są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu (lub w wyjątkowych sytuacjach zgodnie z datą ważności wpisaną na bonie) – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu ważności Bonu, jego w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.

  2.4   Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.

  2.5   W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty należy skontaktować się z Salonem pod nr tel. 506 815 610. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie, że formą płatności za umawiany zabieg będzie bon upominkowy.

  2.6   W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, bon upominkowy uznany zostaje za zrealizowany.

  2.7   Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.

  2.8   Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do bonu jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość bonu.

  2.9   Bony imienne mogą być przeniesione na inną osobę.

  2.10.  Zaproszenia na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty Salonu, za wyjątkiem zabiegów wykonywanych przez lekarza.

  2.11.  Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany w Salonie. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

§7

 REKLAMACJE

1. W przypadku źle wykonanej usługi Klient ma prawo złożyć reklamację. Wszelkie skargi, zażalenia i reklamacje należy składać na piśmie bezpośrednio drogą pocztową lub mailową na adres: estetiq@poczta.fm

2. Klienci powinni zgłaszać reklamacje nizwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż w terminie 3 dni od daty wykonania zabiegu.

 §8

 ZMIANA TERMINU WIZYTY

1. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu.

2. Klient powinien każdorazowo poinformować Salon (telefonicznie lub osobiście) o konieczności zmiany terminu lub odwołania umówionej wizyty bądź zabiegu, najpóźniej 24 godziny przed planowaną wizytą. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu wizyty przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota odpowiadająca cenie zabiegu ustalona w cenniku, bądź indywidualnie z klientem, nie podlega zwrotowi. W przypadku, gdy Klient trzykrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty pracownik ma prawo poprosić o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką.

3. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu bądź wizyty w ramach bonu prezentowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota odpowiadająca cenie zabiegu ustalona w cenniku, bądź indywidualnie z klientem, podlega potrącenia z bonu. W uzasadnionych przypadkach i wyjątkowych sytuacjach losowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia bonu lub zamiany usług po indywidualnej konsultacji z personelem Salonu.

4. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie. W sytuacjach nagłych, Klienci będą poinformowani o konieczności odwołania zabiegu bądź zmianie terminu zabiegu w najszybszym możliwym terminie, w pozostałych przypadkach – przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W przypadku konieczności zmiany terminu zabiegu wynikłej z okoliczności leżących po stronie Salonu, klient wybiera najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin zabiegu. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach bonu, bon ulega przedłużeniu o okres równy w/w opóźnieniu.

§9

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W pomieszczeniach zabiegowych salonu obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Na terenie całego salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

2. Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

3. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zawinione uszkodzenie, bądź zniszczenie wyposażenia Salonu.

4. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.

5. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.